ការធ្វើតេស្ត COVID-19 លើមនុស្សនៅក្នុងរថយន្តដែលបើកឆ្លងកាត់


Dignity Health – St. Mary Medical Center ផ្តោតលើការជួយសហគមន៍នានារបស់យើងនៅពេលយើងឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃ COVID-19 នៅក្នុងគ្រប់វិធីដែលយើងអាចធ្វើបាន។ យើងកំពុងអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំចុងក្រោយបំផុតពី CDC និងទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលសាធារណៈនានា។ ខណៈពេលដែលយើងបានត្រៀមកំណត់អត្តសញ្ញាណ នៅដាច់ដោយឡែក និងព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលស្វែងរកការថែទាំនៅតាមកន្លែងរបស់យើង អ្នកក៏អាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ដោយមិនគិតថ្លៃការមើលថែទាំបន្ទាន់តាមអ៊ីនធឺណិត ប្រសិនបើអ្នក ឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់មានរោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមស្រាលៗ ដែលបង្ហាញថាមានវីរ៉ុសកូរ៉ូណា (COVID-19) ដូចជាក្អក ក្តៅខ្លួនតិចៗ ឬមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមតិចតួច។

ឥឡូវនេះ St. Mary Medical Center កំពុងផ្តល់ជូនការធ្វើតេស្ត COVID-19 លើមនុស្សនៅក្នុងរថយន្តដែលបើកឆ្លងកាត់ សម្រាប់សហគមន៍ដែលត្រូវការ ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីធ្វើតេស្តផ្អែកលើសហគមន៍នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (California Community-Based Testing Program) ដោយធ្វើការក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយមន្រ្តីសុខភាពសាធារណៈសហព័ន្ធ និងរដ្ឋដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពតេស្ត COVID-19 នៅទូទាំងរដ្ឋ។ ការធ្វើតេស្តគឺអាចរកបានសម្រាប់បុគ្គលដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ដោយសហការជាមួយកម្មវិធី COVID-19 មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ដើម្បីចូលទៅកាន់កន្លែងចុះឈ្មោះសម្រាប់កម្មវិធីតេស្តផ្អែកលើសហគមន៍ សូមចូលមើលhttps://www.projectbaseline.com/study/covid-19/

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការពិនិត្យ និងការធ្វើតេស្តដែលជូនដំណឹងដល់អ្នកពិនិត្យត្រូវបានដឹកនាំដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (California Department of Public Health, CDPH) ហើយត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្របតាមការណែនាំសុខភាពសាធារណៈនៅពេលដែលស្ថានភាពកំពុងរីកចម្រើន។ តម្រូវការនៃសិទ្ធិអាចទទួលបាននឹងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយផ្អែកលើតម្រូវការសុខភាពសាធារណៈ និងសមត្ថភាពធ្វើតេស្ត។